Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

foto

foto

Popular Posts

Archive for September 2014

Latihan BAHASA JAWA kelas III semester 1Wacanen!
LATIHAN VOLI
Saben dina Setu, bocah-bocah kelas III A ana wulangan olahraga. Olahraga iki diwiwiti jam 08.00 esuk. Lumrahe, yen olahraga mesthi bocah-bocah padha nggawa kaos ganti. Tujuane supaya olahraga isih ana wulangan liyane. Dina iku latihan voli. Voli iku olahraga sing saben sakregu ana enem wong. Sing diwulangake, ing antarane nyemes, nyervis lan ngoper.

I. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1. Bocah-bocah kelas pira sing lagi latihan voli?
    ...............................................................................................................................
2. Saben dina apa bocah kelas III A ana wulangan voli?
    ............................................................................................................................. ...
3. Jam pira anggone miwit olahraga kelas III A?
    ............................................................................................................................. ...
4. Ana wong pira saben sak regu voli?
    ...............................................................................................................................
5. Sabutna apa wae sing diwulangake ana ing latihan voli?
    ............................................................................................................................. ...

II. Wenehana tanda ping (X) aksara a, b, c utawa d sing paling bener!!
6. Olahraga sing sbaen sakregu ana wong 6 yaiku…………
a. Bal-balan                 c. Badminton
b. Voli                          d. Catur
7. Wong sing sregep olahraga bakal…………..
a. Lara                         c. Sehat waras
b. Gatelen                   d. Cilik awake
8. Bapak tindak dhateng kantor.
    Yen diowahi dadi basa ngoko dadi……….
a. Bapak ing kantor                             c. Bapak menyang kantor
b. Bapak lunga menyang kantor         d. Bapak lunga kantor
9. Atine Basuki seneng banget amarga oleh hadhiah sepedha anyar.
    Tembung liyane seneng yaiku……………..
a. Gela                         c. Bungah
b. Gopo                        d. Susah
10. Ing ngisor iki kalebu tembang dolanan kajaba…………
a. Ilir-ilir                                  c. Jamuran
b. Menthog-menthog              d. Susah
11. Isma nyaponi kelase dhewe.
     Wasesane ukara iki yaiku………….
a. Isma                        c. Kelase
b. Nyaponi                   d. Dewe
12. Sawah ing kulon desaku katon ijo……………..
a. Royo-royo                c. Memplak
b. Mbranang               d. Ijo
13. Menawa ngomong karo wong sing luwih tuwa kudu migunakake basa…….
a. Krama                                 c. Sembrana
b. Ngoko                                  d. Sembarangan
14. Tembung “rata” yen ditulis Jawa benere…………………….
a.                                             c.
b.                                             d.
15. Bocah cilik iku playune rikat banget.
      Rikat tembung liyane…………………
a. Banter                                 c. Rindhik
b. Alon                                     d. Nggenah
16. Yoyok didukani pak Guru amargo mbolos sekolah.
Didukani ngokone……………
a. Disenengi                            c. Dikongkon
b. Diseneni                              d. Dikandhani
17. Tulisan Jawa iki latine……………
a. Kaya raja                             c. Raja baya
b. Kaya baya                            d. Raja kaya
18. Rudi nata meja kelas 3. Rudi minangka…………
a. Lesan                                   c. Wasesa
b. Katrangan                           d. Jejer
19. Pak Achmad nandur kacang ing sawah.
     Lesane ukara iki yaiku………..
a. Pak Achmad                        c. Kacang
b. Nandur                                d. Ing sawah
20. Tembang “menthog-menthog” diarani tembang………….
a. Dolanan                               c. Pangkur
b. Pocung                                d. Macapat
21. Anggone latihan pramuka mangkat jam pitu esuk.
     Tembung liyane mangkat yaiku…………..
a. Teka                                    c. Mulih
b. Lunga                                  d. Budhal
22. Pak Guru maca buku yen dikramakake dadi…………..
a. Pak Guru nyerat buku         c. Pak Guru mundhut buku
b. Pak Guru maos buku           d. Pak Guru nyuwun buku
23. Sinten ingkang mucal? Yen didadekake ngoko dadi…………..
a. Sapa ingkang mucal?          c. Sapa ing mucal?
b. Sinten ingkang mulang?     d. Sapa sing mulang?
24. Ani : ………………………..
    Tini : “Aku wingi lagi lara weteng An”
     Ani : “Saiki ya aa wis kepenak ta?”
    Tini : “Wis An Alhamdulillah”
    Kanggo nggenepi ukara ing dhuwur benere………………
a. Tin, lara
b. “Tin, kena apa wingi awakmu ora mlebu sekolah?”
c. “Tin, wingi lara, ya?”
d. “Tin, wingi mlebu sekolah ta?”
25. Yen ditulis latin……………………
a. Ana dara                             c. Ana rada
b. Ana kara                              d. Ana sada
26. ………….sing nukokake sepedhaku iku?
    Tembung kang trep kanggo njangkepi yaiku…………….
a. Sapa                                    c. Pira
b. Apa                                      d. Ana ngendi
27. Pak Danu Mirsani TV. Mirsani minangka………………
a. Jejer                                                c. Lesan
b. Wasesa                                d. Katrangan
28. Pak Adi mulang kelas telu.
     Yen dikramakake dadi…………..
a. Pak Adi mucal kelas telu     c. Pak Adi mucal kelas tiga
b. Pak Adi mulang kelas tiga  d. Pak Adi ngajar kelas tiga
29. Bijine Toni ora tau apik, sebab dheweke………….
a. Trampil                               c. Kesed
b. Pinter                                  d. Bodho
30. Dani bocah sing seneng jajan, mula diarani…………
a. Boros                                   c. Clemer
b. Kesed                                   d. Loma
31. Yen ditulis aksara latin….
a. Padha jaya                          c. Padha ngaya
b. Padha ngaba                       d. Padha ngapa
32. Ukara pakon ing ngisor iki yaiku……………..
a. Tulung tutupna lawang iku!            c. Ani nyapu latar
b. Apa sing kagawa?                           d. Aku mangan tahu
33. Aku wis teka nalika ibu………….
a. Teka                                    c. Dumugi
b. Kesah                                   d. Rawuh
34. Kowe lagi ngapa saiki? Kalebu jinising ukara…………….
a. Dolanan                               c. Pawarta
b. Pitakon                                d. Pakon

III. Isenana nganggo tembung-tembung kang bener!
36. …………………………………….regane buku tulismu, Han?
37. Budhe Hani mirsani TV. Yen dingokokake dadi……………………..………………
38. Ibu dhateng warung mundhut tigan.
Tigan basa ngokone………………………………………..
39. “Padha mara” Yen ditulis Jawa dadi……………………………………
40. Yen ditulis latin unine………………………………………………………
41. Tembang “Jamuran” kalebu tembang ……………………………………………….
42. Budhe Wati maca koran. Koran minangka……………………………………………..
43. Sawise latihan wetengku krasa ngelih
Tembung liyane ngelih yaiku ………………………………………………………….
44. Andhina nulis layang.
      Jejere ukara iki yaiku……………………………………………………………………….
45. Mbah lara untu.
     Yen dikramakna dadi ……………………………………………………………………….

IV. Wangsulana kanthi premati!

46. Maheni tuku gula pasir ing warung
    Udhalen ukara kasebutmiturut jejer, wasesa, lesan lan katrangane!
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
47. Gawea ukara sing ana jejer, wasesa, lesan lan katrangan!
............................................................................................................................. ...
...............................................................................................................................
48. Kramakna ukara ing ngisor iki!
     Bapak tuku sandhal ing pasar
............................................................................................................................. ...
...............................................................................................................................
49. Tulisan aksara latine!
............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...
50. Tulisen nganggo aksara Jawa!
    “Dasa nama ”
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
Tag : , ,

Makan Bersama

Membiasakan makan makanan yang sehat dan bergizi itu tidak mudah. Tidak semua anak suka sayur, mereka lebih suka makanan yang kering seperti ayam goreng, mie goreng, atau daging olahan (nugget). Untuk itu perlu sesekali kita mengecek kebiasaaan lauk apa yang mereka konsumsi dan orangtua siapkan dari rumah.
Berangkat dari pengalaman tersebut, maka pada hari Sabtu 20 September 2014, dilaksanakan makan bersama. Ya, makan bekal yang mereka bawa dari rumah yang telah disiapkan orang tua. Ada sayur, gudangan / urap, oseng-oseng, capjay goreng.
Selamat makan!!!

Sabtu Ceria bersama Kak Wuntat

Hari Sabtu, 20 September 2014 suasana halaman sekolah nampak riuh. Semua siswa nampak duduk rapi. Nuansa Merah dan kuning menghiasi halaman sekolah. Pagi itu mereka bersama akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Wuntat WS, ddari Yogyakarta. Jam 07.45 WIB. Acara pun dimulai.
siswa duduk menanti

menunggu sambil menyanyi

Kak Wuntat memulai aksi nya

mengabadikan momen

Kak Wuntat berinteraksi dengan siswa

berebut minta tanda tangan

berfoto dulu

Info korjen

Info hari ini.

1.       Agenda Sabtu 20 September 2014
a.      Siswa Membawa sarapan pagi, dengan menu sehat
b.      Dilanjutkan dengan menuliskan kembali cerita kak wuntad
c.       Pertemuan gugus tunas sukowati kelas 1,2,4,5,6
d.      Pertemuan Komite dan Pengurus Kelas di Salero, mulai jam 09.30
2.       Ekstra HW Jumat 18 September 2014 libur, diganti hari Selasa
3.       Badge kelas sudah tersedia di Suryamart
Tag : ,

Lembar Kerja


Berikut ini, contoh soal yang bisa digunakan sebagai latihan siswa.

IPS kelas 3 semester 1
Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
1.       Sawah, bandara dan danau termasuk lingkungan…………………yang ada di sekitar kita.
2.       Dua daerah yang dipisahkan oleh sungai dapat dihubungkan dengan membangun………………….
3.       Air sungai yang mengalir dapat dikumpulkan dengan cara membuat………………………
4.       Mall, hotel, taman, dan jembatan layang adalah contoh lingkungan buatan yang ada di daerah……………
5.       Aliran air yang berkumpul dan mengalir alami di daratan disebut……………………
6.       Bukit yang besar dan tinggi dan di dalamnya terdapat lahar panas disebut……………….
7.       Genangan air tawar yang sangat luas dan dibatasi daratan disebut……………………
8.       Batas antara laut dan daratan yaitu………………………….
9.       Selat adalah laut sempit di antara ………………….. pulau.
10.   Daratan yang menjorok ke laut disebut………………………….
11.   Tanah yang luas dan ditumbuhi pohon-pohon campuran disebut…………………..
12.   Tempat pemberhentian bis disebut………………… termasuk dalam lingkungan…………….
13.   Laut Bali yang indah dan berombak besar dimanfaatkan para turis untuk olahraga………………..
14.   Melindungi hewan yang terancam punah yaitu manfaat dari…………………….
15.   Air sungai dapat dimanfaatkan petani untuk mengairi…………………
Tag : , , ,

belajar tata bahasa Indonesia melalui g+plus


Lebih baik menulis kalimat yang tidak menarik daripada kalimat yang tidak bermanfaat bagi pembaca.  (post 29 Agustus 2014, oleh akun "Tata Bahasa Indonesia")

Pernahkah anda memperhatikan struktur kalimat yang anda baca pada sebuah media, atau tulisan teman anda? Ya, apabila diperhatikan dengan seksama, seringkali menjadi sangat lucu, kadang tidak berarti, bahkan kadang sangat bertentangan. Sebuah akun di google+(plus) dengan nama Tata Bahasa Indonesia mengajak kita untuk jeli dan memperhatikan bagaimana menulis yang baik dan benar sesuai KBBI, dan kaidah penggunaan bahasa.

Berikut ini beberapa postingannya :

PADANAN KATA MEM-BULLY

Apa padanan kata kerja "bully" dalam bahasa Indonesia? Mengusik, merisak, menggentari, menggertak?

Dalam kamus bahasa Inggris, kata "bully" merupakan kata benda, kata sifat, dan sekaligus kata kerja. Dalam konteks status ini (lihat gambar), yang saya soalkan adalah "bully" sebagai kata kerja.

Arti kata kerja "bully" dalam kamus Inggris Merriam-Webster:
1. to frighten, hurt, or threaten (a smaller or weaker person)
2. to act like a bully toward (someone)
3. to cause (someone) to do something by making threats or insults or by using force

Sebagai padanan "mem-bully" berdasarkan ketiga makna bahasa Inggris itu dan juga berita Syahrini, kata-kata ini saya tawarkan, yang saya petik dari buku Tesaurus Bahasa Indonesia:
▣ menggerecoki
▣ menakut-nakuti
▣ memaksa
▣ mengancam
▣ menggoda
▣ mengusik
▣ mengagan
▣ merisak
▣ mengejek
▣ menggentari
▣ menggertak
▣ meneror
▣ memusingkan
▣ mencibir
▣ mengumpat
▣ mencemooh
▣ menghina
▣ mengolok-olok
▣ mengata-ngatai

Itu hanya sebagian. Masih banyak kata lain yang bermiripan makna/maksud dalam kosakata Indonesia.

Menurut hemat saya, karena bahasa Indonesia memunyai sangat banyak pilihan kata untuk "bully", sebaiknya media pers jangan lagi memakai "di-bully" dan "mem-bully".

Menurut anda, kata apakah yang paling pas sebagai padanan "Syahrini di-bully"? Apakah "Syahrini dicibir"?

____
Silakan bagikan!

STRUKTUR KALIMAT NEGATIF
"Pakailah struktur kalimat positif, dan hindarilah struktur negatif."
Itu benar. Namun, struktur negatif pun bisa lebih bagus.
Struktur negatif 1) lebih kuat:
1) Ahok TIDAK GENTAR menghadapi massa bayaran itu.
2) Ahok BERANI menghadapi massa bayaran itu.
Penulisan yang baku:
sukarela, bukan suka rela
sukarelawan, bukan relawan
dukacita, bukan duka cita


KALIMAT TANYA

Semua kalimat tanya berikut ini benar:
1. Apakah itu adikmu?
2. Adikmukah itu?
3. Itu adikmu, bukan?
4. Itu adikmu, kan?
5. Itu adikmu?

Bentuk yang baku adalah kalimat nomor 1. Namun, tidak berarti empat kalimat lainnya salah.

Bagikanlah, dan jangan takut untuk berbahasa tak baku.

untuk anda yang menginginkan, silahkan klik https://plus.google.com/u/0/+menuliskalimat/posts

- Copyright © budipunya - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -